Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, proteesid, poti- ja dušitoolid, kargud, ratastoolid, kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018023?leiaKehtiv .
Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu, kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega. Abivahendite loetelu

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendi soodustuse arvutatakse abivahendite loetelus toodud piirhinnast.

Abivahendid hüvitatakse

Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.

16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Tööealistele, kellel on kas:
> osaline/puuduv töövõime;
> töövõimetus alates 40%;
> määratud puue.
Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.
Riigipoolse soodustusega saab abivahendi ettevõttest soetada või üürida siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend.
Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid inimene vajab. Tõendi saamiseks tuleb pöörduda perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole.
Riigipoolse osalusega saad abivahendit üürida või osta ettevõttest, kes on Sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu.
Kui sul on abivahendi tõend olemas, pöördu abivahendi ettevõttesse. Ära unusta kaasa võtta isikut tõendavat dokumenti! Juhul, kui sa oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.
Lisainfo telefonil: +372 56971088