Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, proteesid, poti- ja dušitoolid, kargud, ratastoolid, kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018023?leiaKehtiv .
Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu, kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega. Abivahendite loetelu

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendi soodustuse arvutatakse abivahendite loetelus toodud piirhinnast.

Abivahendid hüvitatakse

Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.

16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Tööealistele, kellel on kas:
> osaline/puuduv töövõime;
> töövõimetus alates 40%;
> määratud puue.
Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.
Riigipoolse soodustusega saab abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart ehk IAK.
Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid inimene vajab. Tõendi saamiseks tuleb pöörduda perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole.
Isikliku abivahendi kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Jätkuvalt on võimalus minna ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal.
Riigipoolse osalusega saad abivahendit üürida või osta ettevõttest, kes on Sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu.
Ettevõttesse tulles võta kaasa abivahendi tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte abivahendi kaardile sissekande. Kui abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe. NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.
Lisainfo telefonil: +372 56971088